Πιστοποιητικά

Ο Οργανισμός είναι αναγνωρισμένος από διάφορα κράτη – μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού – για την έκδοση θεσμικών πιστοποιητικών όπως αυτά προβλέπονται και ισχύουν ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά των πλοίων.

Επιπλέον ο Οργανισμός έχει αναγνωρισθεί, με βάση την ΥΑ 4113.297/01/2012- ΦΕΚ 334Β - 14.02.2012 από την αρμόδια αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων και έκδοση των προβλεπόμενων θεσμικών πιστοποιητικών για πλοία υπό Ελληνική σημαία με βάση την Εθνική νομοθεσία.

Η διεξαγωγή των επιθεωρήσεων και η έκδοση των αντίστοιχων σχετικών πιστοποιητικών υλοποιείται μέσα από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας. Το σύστημα αυτό υπόκειται σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους από εκπροσώπους σημαιών και φορείς διαπίστευσης γιά την επάρκεια, την ακεραιότητά του και την συμμόρφωση του με τα αντίστοιχα θεσμικά πλαίσια, όπως είναι ο Διεθνής Κώδικας Αναγνωρισμένων Οργανισμών και τα πρότυπα ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και ISO 17020:2012.