Κατάσταση Επιθεωρήσεων

Ο Οργανισμός παρακολουθεί την κατάσταση των επιθεωρήσεων για όλα τα πλοία και σκάφη που επιθεωρεί μέσω ενός εξελιγμένου μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης που επιτρέπει την πλήρη διαχείριση και ανίχνευση του ιστορικού του.

Στην κατάσταση επιθεωρήσεων του πλοίου ή σκάφους, περιλαμβάνεται πλήθος τεχνικών πληροφορίων, παρατηρήσεις που το αφορούν, ημερομηνίες συμμόρφωσης κλπ.

Οι πλοιοκτήτες και διαχειριστές των πλοίων και σκαφών αναψυχής  δύνανται να ενημερώνονται για την Κατάσταση Επιθεωρήσεων μέσω της δικτυακής πύλης του οργανισμού http://eservices.phrs.gr/e-services/. Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν εγγραφής.