Κατάταξη σε κλάση

Ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ είναι ένας σύγχρονος οργανισμός που προσφέρει υπηρεσίες κατάταξης σε κλάση βάσει των κανόνων & κανονισμών  για την κατασκευή Χαλύβδινων πλοίων και τους Κανόνες & Κανονισμούς για την κατασκευή σκαφών γιά εμπορική χρήση και αναψυχή.

Το σκεπτικό της κατάταξης σε κλάση, ακoλουθεί τα πρότυπα της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων, προσαρμοσμένο έτσι ώστε να πληροί τις απαιτήσεις του κώδικα περί Αναγνωρισμένων Οργανισμών.

Η αποδοχή κατάταξης σε κλάση επιβεβαιώνεται με το πιστοποιητικό κλάσης που φέρει το σχετικό διακριτικό γιά την κατηγορία κατάταξης καθώς και όλες τις σχετικές τεχνικές πληροφορίες. Έχει μέγιστη ισχύ πέντε (5) ετών  και υπόκειται σε ενδιάμεση και ετήσιες επιθεωρήσεις.

Ένα πιστοποιητικό κλάσης μπορεί να ακυρωθεί γιά διάφορους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται λεπτομερώς στους Όρους & Συνθήκες Υπηρεσιών και γιά τις οποίες ο πελάτης έχει λάβει γνώση πριν την δέσμευσή του να συνεργαστεί με τον ΦΟΙΝΙΚΑ.